ЗӨВ ҮС ЭЭ СОНГОХ

Төрөл: Энгийн 40см, Энгийн 50см, Өтгөрүүлсэн 40см, Өтгөрүүлсэн 50см 4 төрөлөөс сонгох боломжтой.